We Love Lanzarote

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez Serwis. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Zofia Reszczyk NIE/NIP X8859873C. 

 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a.poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.welovelanzarote.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce –  KONTAKT

REGULAMIN

Pośrednik: We Love Lanzarote (Zofia Reszczyk, c.Cadiz 37, Arrecife, Las Palmas, NIF: X8859873C, e-mail: [email protected]). Przedsiębiorca, który na zlecenie Klienta i w jego imieniu, zawiera umowę z organizatorem lub innym usługodawcą. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi przez wymienionych przedsiębiorców, jego odpowiedzialność jest ograniczona.

 • We Love Lanzarote współpracując z kontrahentami lokalnymi daje możliwość rezerwacji pojedynczych usług jak i pakietów turystycznych realizowanych przez firmy zewnętrzne. Każdorazowo oferta zostanie przedstawiona na życzenie Użytkownika.
 • We Love Lanzarote umożliwia dokonywanie rezerwacji w zakresie wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu, atrakcji oraz transferów organizowanych na Lanzarote.
 • We Love Lanzarote jest pośrednikiem następujących usług: sesje zdjęciowe, wypożyczenie samochodu i rowerów, nurkowanie, zajęcia z jogi, wycieczki katamaranem (Graciosa Sail, Catlanza), Wawerider, Sunset & Dolphins, Lobos Island, wycieczki busami do 8 osób (Gran Tour) wycieczki autokarowe, Jeep La Graciosa, Buggy Maverick, Buggy, Slingshot Extreme, Trike, Quad, Parascending, Skutery wodne, Flyboard, Jet boat), Wycieczki rowerami elektrycznymi, wycieczki kajakami, zajęcia z windsurfingu, surfingu, Standup Paddle, YogaSup.
 • W związku z tym We Love Lanzarote nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonania wymienionych usług turystycznych. Ewentualne reklamacje Klient winien złożyć bezpośrednio u organizatora. W takim przypadku na wniosek Klienta, We Love Lanzarote udostępnia dane organizatora. 

Klient– osoba dokonująca rezerwacji i opłacająca należność za usługę turystyczną na rzecz We Love Lanzarote. Jest ona odpowiedzialna za zapłatę całej kwoty usługi za wszystkie osoby wymienione w rezerwacji (uczestnicy). Ma także obowiązek informowania uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących usługi.

Wycieczka fakultatywna – wycieczka oferowana przez Organizatora lub Pośrednika dla Klientów przebywających na Wyspach Kanaryjskich. Wycieczki nie trwają dłużej niż 24 godziny i nie zawierają noclegu.

Umowa– umowa o uczestnictwo w Wycieczce zawarta przez Organizatora z Klientem zawierającym ją w imieniu własnym lub w imieniu osób trzecich, które go do zawarcia tej Umowy upoważniły. 

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych organizowanych i pośredniczących przez We Love Lanzarote.

 • Uczestnictwo w wycieczce odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy, której Regulamin stanowi integralną część.
 • Akceptacja Regulaminu odbywa się na stronach internetowych pośrednika (www.welovelanzarote.eu lub [email protected] w procesie rezerwacji wycieczki.

Jeśli Klient dokonuje zakupu Wycieczki poprzez wpłacenie całości kwoty na konto We Love Lanzarote, automatycznie jest to równoważne z tym, iż zapoznał się z Regulaminem i go zaakceptował.

REZERWACJA

 • Klient może dokonać rezerwacji poprzez:

– wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej We Love Lanzarote– bezpośredni kontakt z przedstawicielem We Love Lanzarote, drogą e-mailową, poprzez Aplikację WhatsApp lub poprzez media społecznościowe (Instagram lub Facebook). 

 • Dokonując Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacji. Osoba wypełniająca formularz zakupu/rezerwacji na stronie serwisu musi być upoważniona przez wszystkich uczestników podróży i tym samym potwierdza, że wszyscy uczestnicy akceptują warunki zakupu/rezerwacji. Osoba ta będzie odpowiedzialna za całkowity koszt zakupu/rezerwacji, w tym za opłaty z tytułu anulowania lub zmiany rezerwacji, jak również winna poinformaować pozostałych uczestników o szczegółach zakupu/rezerwacji.
 • Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestników) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miejsca zakwaterowania. W przypadku rezerwacji wycieczki na Fuerteventurę oraz Lobos dodatkowo wymagane jest podanie daty urodzenia oraz numeru dokumentów tożsamości. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rezerwacji. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi miejsca na wskazaną przez niego Wycieczkę fakultatywną, o ile w wybranym przez Klienta terminie wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście.

 • Dokonując rezerwacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty. Przepłata jest kwotą bezzwrotną. Jest zaliczana na poczet pełnej opłaty. Przedpłaty można dokonać poprzez PayPal na stronie [email protected]W przypadku gdy Klient nie dopłaci pozostałej części na miejscu, nie może ubiegać się o zwrot wpłaconej sumy.
 • Dopłacenie pozostałej sumy odbywa się w gotówce lub kartą bezpośrednio przed rozpoczęciem wycieczki. Wpłata 100 procent ceny wycieczki równoznaczne jest z zawarciem umowy.
 • We Love Lanzarote zastrzega możliwość anulowania rezerwacji bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany najpóźniej w dzień poprzedzający wyjazd i otrzyma pełny zwrot wpłaconej kwoty.
 • Klient ma prawo rezygnacji z Rezerwacji lub odstąpienia od Umowy bez ponoszenia żadnych opłat w przypadku gdy poinformuje Pośrednika nie później niż 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki. Jeżeli rezygnacja zgłoszona jest na mniej niż 48 godzin, koszty przedpłaty nie są zwracane.
 • Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować We Love Lanzarote najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki, wysyłając prośbę na adres [email protected] Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc. Welove Lanzarote zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, wpłacona suma nie jest zwracana.

 • Wina Klienta to :

– nie stawienie się punktualnie na miejsce zbiórki. Klient ma obowiązek oczekiwać w miejscu zbiórki na autobus, minibus 10 minut przed wyznaczoną godziną. Ze względu na konieczność terminowej realizacji programu, We Love Lanzarote nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Klienta.

– stan upojenia alkoholowego lub zażycia innych środków odurzających uniemożliwiający realizację umowy. Z wycieczki mogą zostać również wykluczone osoby zachowujące się agresywnie oraz stanowiące zagrożenie dla sprawnego zorganizowania wyjazdu.

 • We Love Lanzarote zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji We Love Lanzarote nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej i nie zapewni mu powrotu do miejsca zbiórki.

FORMY PLATNOSCI

Po dokonaniu rezerwacji warunki płatności zostaną ustalone przez We Love Lanzarte ze względu na różne wymogi Organizatorów Turystyki, Kontrahentów i Usługodawców. Klient doknuje płatności w walucie euro na wskazane konto bankowe. Istnieje możliwość opłaty przez PayPal. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Klient otrzyma mailem potwierdzenie rezerwacji lub umowę zgłoszenie.

Dokument ten określa, kto jest Organizatorem lub Dostawcą Usługi. Tym samym zostaje zawarta umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem/Dostawcą Usługi. Welove Lanzarote każdorazowo przekaże Użytkownikowi szczegółowe warunki zmian i anulacji dla wybranego Organizatora/Dostawcy.

WARUNKI WYCIECZEK 1 DNIOWYCH

 • Godzina podana na bilecie/voucherze jest w czasie lokalnym – kanaryjskim.
 • W przypadku spóźnienia się o więcej niz 10 minut można uznać, że Klient zrezygnował z wycieczki bez możliwości zwrotu ceny za bilet. W przypadku wątpliwości co do miejsca i godziny spotkania należy kontaktować się bezpośrednio z lokalnym dostawcą lub z We Love Lanzarote.
 • Organizator ma prawo do odwołania wycieczki do 2 dni przed terminem wyjazdu, w tej sytuacji uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin lub zwrot całości wpłaty. W przypadku zdarzeń losowych i siły wyższej np. złej pogody uniemożliwiającej realizację programu organizator ma prawo do zaproponowania innego terminu realizacji wycieczki, a w przypadku braku akceptacji, uczestnikom przysługuje zwrot całości ceny

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 • Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie wykonywania umowy do celów marketingowych (foldery, ulotki, strona internetowa, media społecznościowe).

INNE POSTANOWIENIA

 • Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na skorzystanie z wybranej usługi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W innym przypadku Klient bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

REKLAMACJE

 • Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.
 • W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacje należy kierować na adres [email protected] najpóźniej 30 dni po zakończeniu wycieczki. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby sprawy załatwić polubownie. Wycieczka organizowana jest na terytorium Hiszpanii, dlatego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa hiszpańskiego, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz